درباره

یکــی از رســالت های مهمــی کــه امــروزه برعهــده دانشــگاه های کشــور می باشــد، آمــوزش مبتنــی بــر تحقیــق و پژوهــش اســت. به همیــن منظــور توســعه و تحقــق اهــداف پژوهشــی، تولیــد دانــش و کاربــردی نمــودن آن در جهــت تولیــد ثــروت، توجــه هر چــه بیشــتر بــه تحقیقــات و پژوهــش را امــری ضــروری می نمایــد. در همیــن راســتا دانشــگاه اراک در ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای بــه فراهــم نمــودن امکانــات پژوهشــی دانشــگاه داشــته کــه ایــن امــر در ســایه افزایــش بودجــه پژوهشــی و همچنیــن همدلــی مســئولان و اعضــای هیات علمــی محقــق گردیــده اســت. معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه اراک بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه فعالیــت خــود، دارای زیــر مجموعه هایــی شــامل مدیریــت امــور پژوهشــی، مدیریــت کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد و اطاع رســانی، مدیریــت امــور فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، مدیریــت همکاری هــای دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت، مدیریــت فنــاوری، کارآفرینــی و تجاری ســازی، مدیریــت آزمایشــگاه مرکــزی، مرکــز اســناد، و مدیریــت مــوزه تاریــخ طبیعــی می باشــد.