چگونه می توانم در کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده ها عضو شوم؟

دانشجوی محترم پس ازدریافت کارت دانشجوئی لطفا به بخش امانت کتابخانه مرکزی یا کتابخانه هر دانشکده مراجعه فرمایند.