چگونه درکارگاه های آموزشی پایگاه های اطلاعاتی ثبت نام نمایم؟

دانشجویان محترم هر رشته می توانند با ثبت نام گروهی و دریافت معرفی نامه از مدیر محترم گروه در کارگاه آموزشی مربوطه شرکت نمایند.

رایانامه مسئول محترم مرکز اطلاع رسانی m-fazel@araku.ac.ir دراین خصوص نیز پاسخگوی عزیزان خواهد بود