ساعات فعالیت کتابخانه های دانشگاه اراک

ساعات فعالیت کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشگاه اراکaccessories_text_editor

7.30 صبح الی 15.30 عصر

سالن های مطالعه 7 صبح الی 18 عصر