بخش های مختلف کتابخانه مرکزی

بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی و دانشکده ها

بخشها

شرح وظایف

کارکنان

مدیریت

مدیریت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده ها

آقای دکترمحسن باقری

سفارشات

سفارشات خرید منابع و کتب

آقای منوچهر زندیه

فهرست نویسی

فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی کتب

خانم لیلا قندریز

امانت

كتابخانه مركزي

امانت کتب، آماده سازی کتب، صدور کارت عضویت، بارکد گذاری

آقای سعید حیدری

آقای عین الله محمدی

مرجع

كتابخانه مركزي

در دسترس قرار دادن منابع مرجع و پایان نامه ها

آقای مهدی پژوهان

اطلاع رسانی

كتابخانه مركزي

استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاع رسانی و فناوری جدید اطلاعاتی از قبیل دسترسی به بانکهای اطلاعاتی از ناشرین بین المللی

خانم مرضیه فاضلی

نشریات

كتابخانه مركزي

در دسترس قرار دادن نشریات فارسی و لاتین

خانم توران افتخاری

كتابخانه

دانشكده علوم پايه

سرپرستی

امانت و سرويس دهي كتب مربوطه

آقاي امرالله صفری

آقاي مصطفی غلامی

كتابخانه

دانشكده فني و مهندسي

سرپرستی

امانت و سرويس دهي كتب مربوطه

خانم زیبا خرسندی

آقاي رضا حشمتی